Dodaj zdjęcie profilowe

avatarCHST Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne

Chełm
Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne jest kontynuatorem chlubnych tradycji najstarszej szkoły technicznej - Chełmskiej Szkoły Technicznej (Machajów) na Lubelszczyźnie

Krótka historia Chełmskiego Stowarzyszenia Technicznego w Chełmie, organizacji kultywującej tradycje

2015-05-20 22:28:53

Tekst Jan Siłuch

Krótka historia Chełmskiego Stowarzyszenia Technicznego w Chełmie, organizacji kultywującej tradycje najstarszej szkoły technicznej na Lubelszczyźnie

„Nikt nie opowiada lepiej przeszłości niż przedmioty przez nią dotknięte”

     Dla zachowania i kontynuowania ponad 125-letniej najstarszej szkoły technicznej Chełmszczyzny 16 sierpnia 2005 r. Konwent Absolwentów zwołał zebranie założycielskie, na którym powołano Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne, a 27 grudnia 2005 r. przyjęto jego Statut. Sąd rejonowy w Lublinie 10 lutego 2006 r. zarejestrował Stowarzyszenie. W tym też roku przyjęto jego imię i logo. Patronem Stowarzyszenia obrano Patrona Szkoły, długoletniego nauczyciela i dyrektora Ewarysta Stobnickiego. W dniu 20 grudnia 2007 r. Sąd Rejonowy w Lublinie nadał Stowarzyszeniu status organizacji pożytku publicznego.
     Po zakończeniu działalności szkoły jej tradycje – szczególnie w zakresie kształcenia kadr technicznych przyjęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Jej organizatorem i Rektorem jest absolwent z 1968 r. - prof. dr. hab. Józef Zając obecnie również Senator (2014). Jego przychylny stosunek do absolwentów i zamierzeń Stowarzyszenia, pozwolił na twórczą współpracę i kontynuowanie tradycji. Owocem owej współpracy jest podpisanie 21 marca 2006 r. porozumienie, które zapewnia warunki lokalowe, pomoc organizacyjną, administracyjną, publicystyczną, popularyzację naukową, a szczególnie możliwość odbywania zjazdów absolwentów. Bardzo ważnym elementem owej współpracy jest tworzenie warunków do organizacji i funkcjonowania Izby Tradycji Chełmskiej Szkoły Technicznej.
     Izba Tradycji jest swoistym muzeum Szkolnictwa Zawodowego tego regionu. Posiada bardzo bogate zbiory archiwalne, ukazujące 125-letnią historie placówki. Odwiedzana jest przez absolwentów, zarówno z Chełma jak i całego kraju. Ze zgromadzonych zbiorów korzysta młodzież, wszystkie osoby poszukujące materiałów do tworzenia różnych publikacji, artykułów i książek oraz zainteresowani historią Szkoły.
  Jedną z głównych dziedzin pracy Stowarzyszenia nawiązującej do historii minionych zdarzeń jest organizacja Forum Edukacyjnych. W minionych latach odbyło się osiem tego typu spotkań:
I Forum: “Tradycje kształcenia zawodowego w Chełmie”
II Forum: “Związki wielkich Polaków z Ziemią Chełmską”
III Forum: “Stosunki polsko-ukraińskie po Drugiej Wojnie Światowej w świetle badań naukowych”
IV Forum “Kształcenie I wychowanie młodzież w Gminie Wojsławice po II Wojnie Światowej”
V Forum: ”Edukacja I nowoczesny rozwój gospodarczy w Gminie Ruda Huta”
VI Forum: “Kształcenie I wychowanie dzieci I młodzieży w Gminie Leśniowice po II Wojnie Światowej oraz wykorzystanie wykwalifikowanej kadry w rozwoju i gospodarki Gminy.”
VII Forum: “Nauczanie dzieci i młodzieży na przestrzeni dziejów w Gminie Dubienka” - 28.03.2014 r.
VIII Forum: “Dzieje oświaty w gminie Żmudź”
Ponadto Stowarzyszenie jest organizatorem konferencji, sympozjów, szkoleń, zjazdów i spotkań absolwentów.
I Sympozjum Regionalne “Walory Bugu a rozwój gospodarczy” - Ruda Huta 8-9.10.2009 r.
II Sympozjum “Zastosowanie informatyki w procesach produkcyjnych” – Chełm, 26.04.2012 r.
III Sympozjum “Wizja I perspektywy rozwoju energetyki regionu chełmskiego” - Chełm, 21.11.2014 r.

Mechanicznego i ZSM w Chełmie, Przyjaciół i Sympatyków o wsparcie finansowe działań Chełmskiego Stowarzyszenia Technicznego w Chełmie oraz zgłaszanie uczestnictwa, i członkostwa w CHST.

Stowarzyszenie jest kontynuatorem tradycji Technikum Mechanicznego, Zespołu Szkół Mechanicznych i innych wcześniej istniejących szkól w ramach Chełmskiej Szkoły Technicznej w Chełmie. Jest m.in. organizatorem Zjazdów Absolwentów, wydaje publikacje dot. najstarszej szkoły technicznej na Lubelszczyźnie i o Ziemi Chełmskiej. Jest inicjatorem wielu cennych przedsięwzięć, a przy współpracy chełmskich gmin i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie organizuje Fora Edukacyjne i Sympozja Techniczne. Szczególnie ważnym działaniem jest organizacja Zjazdów Absolwentów, które pozwalają na utrzymanie więzi i kultywowanie tradycji edukacyjnych Machajów.
Więcej na stronach internetowych: http://chstchelm.pl.tl/X-Jubikeuszowy-Zjazd-2015.htm/ http://tmchelmmachaje.pl.tl/

Jesteś na profilu CHST Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne - stronie mieszkańca miasta Chełm. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj