Alicja Nawrocka

Alicja Nawrocka

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Z Alicją Nawrocką, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie rozmawia Jolanta Masiewicz

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie jest liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację projektów. Ile pieniędzy udało się pozyskać w tym roku?
- Są to kwoty liczone w miliony złotych. Nasz Urząd Pracy był na przykład liderem takich projektów jak: „Transgraniczne targi wiedzy”, „Stawiamy na jakość”, „Kompetentna kadra – skuteczny Urząd” oraz „Urząd bez granic”. Na ich realizację pozyskaliśmy ponad 1 800 000 zł. Jest też wiele cennych projektów, które realizowaliśmy i realizujemy w partnerstwie. To „Semafor nowych możliwości”, „Razem skuteczniej i bezpieczniej”, „Sukces w Twoich rękach” czy zakończony przed dwoma tygodniami projekt „CHORES – Chełmski Ośrodek Rozwoju Ekonomii Społecznej”. Wartość tych projektów to ponad 2 miliony zł. Godnym podkreślenia jest też fakt, że udział w tych projektach bierze blisko tysiąc osób. Dla wielu z nich jest to szansa na powrót na rynek pracy.

W trudnej sytuacji na rynku pracy są osoby bezrobotne, które ukończyły 45 lat. Na jaką pomoc mogą liczyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie?
- Realizujemy kilka programów skierowanych do tej grupy osób. Przede wszystkim chciałabym wspomnieć o innowacyjnym projekcie ‘semafor nowych możliwości”. Jego beneficjentami są właśnie osoby po 45 roku życia – bezrobotni poszukujący pracy oraz osoby pracujące, które czują się zagrożone jej utratą z powodu niskich kwalifikacji, czy też przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Są oni objęci indywidualną pomocą profesjonalnego doradcy. Kieruje on ich karierą i udziela Pomocy psychologicznej. Pracują z nimi również „osobiści doradcy” tzw. coachowie. Dla każdego z uczestników programu opracowują zindywidualizowaną metodologię zdobywania i podwyższania kwalifikacji. Pracować z nimi będą tak długo, aż osiągną pożądany efekt, czyli gdy osoba objęta programem podejmie pracę.
Do osób po 55 roku życia skierowany został program „55+”. Środki, na jego realizację przeznaczone są na organizację prac interwencyjnych, robót publicznych i staży. Programem objętych zostało 72 bezrobotnych. Osoby z tej grupy wiekowej mogą również znaleźć zatrudnienie w ramach programu „Mobilni na rynku pracy”.

Na jakie profity mogą liczyć chełmscy przedsiębiorcy chcący zatrudnić bezrobotną osobę?
- Każdy pracodawca, nie tylko chełmski, zatrudniając osobę bezrobotną zyskuje nie tylko pracownika, ale może liczyć również na korzyści finansowe, które otrzyma z Powiatowego Urzędu Pracy. Pierwszą możliwością jest refundacja kosztów poniesionych na stworzenie, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Oczywiście pracodawca ma również obowiązki w stosunku do urzędu pracy. Przez 24 miesiące musi zatrudniać taką osobę. Bardzo pomocne dla pracodawcy są też dwie formy aktywizacji bezrobotnych. Są to staże i przygotowanie zawodowe dorosłych. Korzystając z takiego rozwiązania pracodawca nie ponosi żadnych kosztów finansowych.
W przypadku robót publicznych, jak również prac interwencyjnych Urząd Pracy refunduje pracodawcy część wynagrodzenia wypłacanego bezrobotnemu. Wartym przypomnienia jest też stosunkowo mało wykorzystywany instrument, jakim jest refundacja składem na ubezpieczenie społeczne. Po 12 miesiącach zatrudnienia bezrobotnego i po zapewnieni u mu dalszej pracy Urząd Pracy może zrefundować pracodawcy tę składkę do wysokości trzech najniższych wynagrodzeń.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie zainstalowane zostało nowe oprogramowanie komputerowe. Czy usprawniło ono pracę w Urzędzie?
- Wdrożony nowy system SYRIUSZ w stosunku do poprzedniego systemu PULS wniósł wiele udogodnień w zakresie obsługi klientów. Przede wszystkim nastąpiło przyspieszenie rejestracji osób bezrobotnych. Efektywniejszy jest dobór osób do ofert pracy, ofert szkoleniowych, staży. Jest możliwość współpracy z innymi platformami informatycznymi np. Centralną Bazą Ofert Pracy. Ponadto system informatyczny Syriusz pozwala w pełniejszy sposób monitorować lokalny rynek pracy.

Przez jaki okres bezrobotni rejestrujący się w przyszłym roku będą pobierać zasiłek?
- W związku z tym, że stopa bezrobocia w mieście Chełm i powiecie chełmskim nie przekracza 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju okres pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego, rejestrujących się w 2011 roku wynosić będzie nadal 6 miesięcy. Natomiast zasiłek będzie przysługiwał przez 12 miesięcy tylko dla osób: bezrobotnych powyżej 50 roku życia, posiadających jednocześnie co najmniej 20 letni okres uprawniający do zasiłku, którzy mają na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku.
Komentarze (1)

Informujemy, że podczas ciszy wyborczej wyłączyliśmy możliwość komentowania na portalu. Przepraszamy za niedogodności z tym związane. Komentarze włączone zostaną w niedzielę, po godz. 22.30

zawiedziony (gość)

Wypowiedzi Pani są bardzo pocieszająco - propagandowe. o czym sam osobiście przekonałem się .Składałem wniosek o pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności i niestety nie otrzymałem.Interpretacja przepisów przez Urząd , w tym również opracowany kilka lat temu regulamin jest sprzeczny z obowiązującymi obecnie przepisami ustaw dot. rozpoczęcia niektórych rodzajów działalności . Natomiast jak dotychczas od pośrednika PUP nie otrzymałem żadnej propozycji pracy.